La nostra escola

L´escola GIRAVOLT té un caràcter plenament educatiu i es treballa constantment per tal d’oferir una escola de qualitat als infants.

Es tracta d’oferir als nens i a les nenes un conjunt d’experiències educatives que promoguin el seu desenvolupament i aprenentatge. Aquestes experiències no suplanten la funció educadora de la família, sinó que compartim la responsabilitat d’assolir el desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves capacitats: afectives, cognitivo-lingüístiques, de relació, motrius.

A la nostra escola tenim present el principi d’atenció a la diversitat dels nostres alumnes, oferint a cadascun d’ells els reptes i ajuts que necessiten per tal d’aprendre i desenvolupar-se equilibradament.

Els nens i les nenes són els protagonistes principals i els participants actius en la tasca de l’educació. És l’infant qui aporta els seus interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les experiències que viu en altres contextos. Amb la participació activa dels educadors, amb el seu afecte i acceptació, s’acompanya a l’infant, des de l’escola, pel llarg camí de fer-se gran.

La nostra escola ofereix:

 • Una escola que afavoreix el benestar de l’infant
 • Una escola que afavoreix el desenvolupament dels infants pel que fa a l’equilibri personal, cognitiu i social
 • Una escola que motiva als nens i a les nenes i els ajuda que trobin sentit a allò que se li proposa
 • Una escola on es facilita l’exploració, el descobriment i la comprensió dels nous continguts, així com el seu ús autònom, de manera progressiva
 • Una escola que potencia la interacció entre els infants i infant-adult, com a font de socialització, d’individualització i de desenvolupament cognitiu
 • Una escola que treballa per uns valors de solidaritat, tolerància, respecte pels altres, col·laboració i responsabilitat
 • Una escola que contribueix a que l’infant es senti segur de sí mateix, valorant els seus progressos i desenvolupant així, una bona autoestima

Els nostres principis d’intervenció són:

 • Partim del nivell de desenvolupament dels alumnes
 • Assegurem la construcció d’uns aprenentatges significatius
 • Contribuïm a l’aprenentatge autònom
 • L’afectivitat és un pilar fonamental, per tant, la tenim sempre present, en el dia a dia amb els nens i les nenes
 • Contribuïm a que l’alumne, a partir d’experiències properes i vivencials,  construeixi el seu aprenentatge escolar
 • Ajudem a l’infant a desenvolupar la seva creativitat i les seves possibilitats de prendre iniciatives, fomentant un esperit crític i personal.