AUTORITZACIONS

Quan els nens hagin de prendre medicaments, haureu d’intentar que no coincideixin dins l’horari escolar. Si això no fos possible, haureu de dur a l’escola una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.

Haureu d’omplir, també, el full d’autorització i indicar clarament, les hores i la dosi corresponents. També haureu de marcar el nom i cognoms, l’hora i la dosi en el mateix medicament i donar-ho directament a l’educadora.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Descarregar autorització per subministrar medicaments autorització metge

Descarregar autorització per subministrar apiretal o dalsy, en cas de febre i no localitzar la família telefònicamentautorització metge